Undervisningen är 1,5 timme varje vecka indelad i 4 olika pass, för närvarnde främst inriktad på barn i åldern 8-12 år. Varje barn jobbar utöver detta hemma med hemprojekt i sin pärm. Föräldrarna är en aktiv del av undervisningen och ansvarar för sina egna barns enskilda arbete (dvs det är ingen "drop off" till skolan). Vi kan för närvarande inte ta emot yngre barn då undervisningen och upplägget är anpassat för äldre barn (innhåll och nivå på lektioner, längd på lektioner, klassrummets utformande och nivå på sånger).

Lektionsupplägg

1. Enskilt arbete (30 min) Barnen jobbar i sin pärm/med sin bok med stöd av de sin förälder. De äldre barnen kan jobba i grupp. Barnen har samma undervisningsmaterial beroende på ålder/kundskapsnivå.

2. Sångstund (10 min) Varje vecka sjunger vi en ny sång ur sånghäftet.

3. Lektion (40 min) Gemensam lektion för hela gruppen med olika teman varje vecka; historia, kultur, geografi, svenska (bokläsning/författare/korsord), rollspel/charader mm.

4. Berättarstund (10 min) En elev berättar för de andra om någonting (upplevelse, sak, bok etc).

Avslutning Avslutssång

Läromedel

Folsomskolan använder bokserien Glad Svenska 1-3 och Vän med Svenska 4-6 och  annat kompletterande material.

 

Glad Svenska/Vän med Svenska -serien ges ut av Natur & Kultur. Läs mer om materialet här:

Glad Svenska

Vän med Svenska

Varje elev har vidare en pärm med arbetsmaterial i vilken de arbetar under året.

Varje förälder bedömer vidare hur mycket svenska läxor utöver den schemalagda undervisningen varje enskild elev kan hantera eftersom detta kan bero på ordinarie skolarbete.

Eftersom vi drar nytta av de kunskaper i läsning och skrivning barnet får i den amerikanska skolan, barnen i Folsom Skolan arbetar därför inte med grundläggande skrivning eller generell alfabetsövning utan fokuserar på det som är specifikt för svenska språket.

Läroplan

Folsomskolan följer Skolverkets kursplan (SKOLFS2000).

Vår undervisning ska sträva efter att eleven:

• utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse.

• utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med andra.• utvecklar sin språkliga förmåga att förstå och uttrycka sig i tal och skrift i olika språkliga sammanhang.

• utvecklar sitt ordförråd och begreppsbildning.

• utvecklar sin förmåga att i samtal med andra uttrycka de känslor och de tankar litteraturen väcker.

• får möjlighet att komma i kontakt med svenskt kulturarv såsom sånger, traditioner, geografi, historia och litteratur.

• får möjlighet till inblick i vad som händer i Sverige av idag

Det betyder att vi bara använder svenskt material i undervisningen. Bokläsning uppmuntras och barnen uppmuntras ta med sina lästa böcker till skolan och låna av varandra i vårt ”flyttbibliotek”.  Eleverna ska vara aktiva på lektionerna och få tillfälle att berätta, samarbeta på svenska och skriva på svenska. Ordförrådet utvecklas genom textläsning, spel, och ordlekar. Vi sjunger alltid svenska sånger och har undervisning i geografi och kultur.

Bibliotek

Barnen uppmuntras att ta med sig en bok på svenska som de har läst under veckan och sedan lånar eleverna böcker av varandra. På så sätt bygger vi upp ett "flyttbibliotek" och öka antalet tillgängliga böcker på svenska.

 

Aktuellt

Läsåret 2016/2017 sträcker sig från 19 augusti till 16 december 2015 och 6 januari till 2 juni 2016.